logo radost

Plan i mjerila upisa

Na temelju članka 35 alineja 4.. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97. i 107./07.), članka 3. i 13. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska Gradskog vijeća grada Novske („Službeni vjesnik“ br. 6/11.) i članka 44. točka 2. alineja 1. Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska na sjednici održanoj 27.05. 2011. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novske ( Klasa: 601-02/11-01/07; Ur.broj: 2176/04-01-11-2 ) donijelo je

 

P R A V I L N I K
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ NOVSKA
I UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI
PRI UPISU

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska i uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu ( u daljnjem tekstu: Pravilnik )utvrđuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska ( u daljnjem tekstu: Vrtić )s prebivalištem na području Grada Novske, te način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Članak 2.

Vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Članak 3.

U Vrtiću rad s djecom organizira se u vrtićnim i jasličnim odgojnim skupinama. Broj djece u odgojnim skupinama i dob djece u pojedinim skupinama, te normativi rada odgojitelja u skupinama određuju se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe koji donosi Hrvatski sabor.

Članak 4.

Pedagoška godina u Vrtiću počinje 1. rujna tekuće, a završava 31. kolovoza sljedeće godine. Rad Vrtića traje čitavu godinu, osim subota, nedjelja i državnih blagdana. Radno vrijeme Vrtića ( za primarni program ) je od 5,30 sati do 17,00 sati.

Članak 5.

Prijava za upis djeteta u Vrtić obavlja se ispunjavanjem zahtjeva za upis djeteta u Vrtić. U redovne programe Vrtića mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana do dobi za polazak u osnovnu školu. Djeca od navršenih godinu dana do tri godine upisuju se u redovni program – jaslice, a djeca od navršene tri godine života do dobi za polazak u osnovnu školu upisuju se u redovni program – vrtić. Prijave se obavljaju početkom svibnja svake godine i naknadnim upisom u tijeku godine ( na listu čekanja ).

Članak 6.

Odluku o prijemu djece u Vrtić donosi tijekom lipnja Komisija za prijem djece koju imenuje Upravno vijeće Vrtića. Komisija se sastoji od tri člana koji se imenuju iz reda članova Odgojiteljskog vijeća. Mandat članovima Komisije je jedna godina.

Članak 7.

Prednost pri upisu djece u Vrtić imaju sljedeća djeca:

  • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
  • djeca iz obitelji s troje ili više djece
  • djeca zaposlenih roditelja
  • djeca s teškoćama u razvoju
  • djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima
  • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
  • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Članak 8.

Prednost upisa djece u Vrtić, prema utvrđenim prednostima pri upisu iz članka 7. ovog Pravilnika ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje i to prema sljedećoj tabeli :

#Prednosti pri upisuMjerila za bodovanje prednosti pri upisuDokumentacija koja potvrđuje status
1. Djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata 3 boda Preslika dokumenata koji potvrđujuda je roditelj ostvario pravo i da posjeduje tjelesno oštećenje
2. Djeca zaposlenih roditelja Svaki zaposleni roditelj ostvaruje 2 boda Potvrda o zaposlenju roditelja
3. Djeca iz obitelji s troje ili više djece Za svako malodobnodijete - 1 bod Preslika rodnih listova za svudjecu iz obitelji
4. Djeca s teškoćama u razvoju 2 boda Preslika zdravstvene dokumentacije za dijete ukoliko ima teškoće u razvoju ili neke druge posebne potrebe a u skladu su s člankom 1. dolje navedene opaske
5. Djeca samohranih roditelja i djece uzeta na uzdržavanje 3 boda Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrtni list roditelja ili potvrda o rođenju djeteta (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
6. Djeca prije polaska u osnovnu školu 2 boda Preslik rodnog lista, izvod iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju
7. Djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu 1 bod Preslik rješenja o doplatku za djecu

 

Članak 9.

Djeca s teškoćama u razvoju koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće te postojeće potrebne specifične uvjete mogu svladati osnovne programe s ostalom djecom u skupini, a uz osnovnu teškoću nemaju dodatne teškoće osim lakših poremećaja glasovno-govorne komunikacije, mogu se upisati izravno u redovnu skupinu bez obzira na ostale prednosti ako su uzrasta jednu godinu prije polaska u osnovnu školu. Za ostvarivanje prednosti iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti presliku medicinske dokumentacije o zdravstvenim smetnjama.

Članak 10.

Na osnovu navedenih mjerila bodovanja za ostvarivanje prednosti za upis iz članka 8. i 9. ovog Pravilnika, za svako dijete se utvrđuje broj bodova koji služi za utvrđivanje njegova mjesta na Listi prvenstva. Lista prvenstva formira se na način da prvo mjesto na Listi prvenstva pripada djetetu koje ostvaruje pravo na izravan upis, u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika, drugo mjesto pripada djetetu koje je ostvarilo najveći broj bodova i tako redom do posljednjeg djeteta koje je ostvarilo najmanji broj bodova. Formira se onoliko Lista prvenstva koliko ima vrsta programa u Vrtiću za koje je pozivni natječaj raspisan. U Vrtić se upisuje onoliki broj djece s liste koliko ima slobodnih mjesta po pojedinom redovnom programu Vrtića.

Članak 11.

Ako se na Listi prvenstva nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis, primiti će se dijete čiji roditelji imaju manji prihod po članu obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za upis, što se dokazuje odgovarajućom dokumentacijom o ostvarenim prihodima u posljednja tri mjeseca prije upisa.

Članak 12.

Sva djeca koja se nakon izvršenog upisa nisu uspjela upisati u Vrtić, upisuju se, u skladu s ostvarenim brojem bodova iz Liste prvenstva na Listu čekanja i to na način da se na prvo mjesto Liste čekanja upisuje dijete koje je ostalo neupisano, a ostvarilo je najveći broj bodova u odnosu na drugu neupisanu djecu i tako redom, do posljednjeg djeteta koje je ostvarilo najmanji broj bodova.

Članak 13.

Ako se tijekom godine neko dijete ispiše iz redovnog programa, njegovo mjesto Vrtić će ponuditi prvom djetetu s Liste čekanja za taj program, pismenom odlukom ravnatelja. U slučaju da roditelji djeteta iz stavka 1. ovoga članka nisu više zainteresirani za upis djeteta u Vrtić, Vrtić će to mjesto ponuditi sljedećem djetetu s liste. O odricanju prava na mjesto u vrtiću, roditelj djeteta mora se na određeni način i u određenom roku iskazanom u pozivu Vrtića, koji mora biti odaslan s dostavnicom, očitovati pismenom izjavom o odricanju od prava na mjesto u vrtiću ili usmenom izjavom na zapisnik kojega će sastaviti ovlaštena osoba u Vrtiću. Ako se roditelj ne očituje na poziv u naznačenom roku, iako mu je dostava poziva uredno izvršena, Vrtić će ponuditi slobodno mjesto sljedećem djetetu s liste čekanja.

Članak 14.

Ako se u pojedine programe Vrtića javi manji broj djece od planiranog broja, djeca se u te programe mogu primiti i tijekom godine na način da se odmah po provedenom upisu na internetskoj stranici Vrtića i Grada Novske objavi ponovljeni pozivni natječaj u kojem će se objaviti broj slobodnih mjesta u vrtiću po pojedinom programu, te rok u kojem se može izvršiti prijava upisa. Ukoliko se na ponovljeni pozivni natječaj nitko ne prijavi ili se prijavi samo jedno dijete, to dijete se odlukom ravnatelja upisuje u vrtić izravno, a nakon toga, upisi se mogu vršiti i tijekom pedagoške godine, odlukom ravnatelja, bez natječaja.

Članak 15.

Po izvršenom upisu djece u Vrtić koja imaju prebivalište na području Grada Novske,u Vrtić se mogu upisati i djeca koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji . Uvjete za upis djece koja imaju prebivalište na području drugih jedinica lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji određuju se Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska koju donosi Gradsko vijeće Grada Novske.

Članak 16.

Prvog dana dolaska djeteta u Vrtić roditelji su dužni dostaviti odgojiteljima liječničku potvrdu da je dijete zdravo, tj. da može pohađati vrtić.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Plan upisa djece u Dječji vrtić „Radost“ Novska i mjerila upisa od 25. kolovoza 1999. godine (Klasa: 601-02-01/99-24: Ur.broj: 2176-71/99-04-24). Novska, 27.05. 2011. Klasa: 601-02-01/11-25 Ur.broj: 2176-70/11-04-25 Predsjednica Upravnog vijeća

 

 


Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br. 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 9. stavak 1. podstavak 5. Pročišćenog teksta Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska ( Klasa:003-05/18-01-01, Ur.broj: 2176-68/18-04-04 od 31.01.2018.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska na sjednici održanoj 17.12. 2018. godine, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novske  ( Klasa:  601-02/18-01/3           Ur.broj:  2176/04-01-18-2 od 23.10.2018. )  donosi

IZMJENE I DOPUNE

P R A V I L N I K A

O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ NOVSKA

I UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Članak 1.

          U članku 4. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4.  koji glase:

„ U novu pedagošku godinu se upisuje onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispiše iz Vrtića, odnosno dok se ne popune postojeći kapaciteti Vrtića sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja i odluci o upisu.   

U jaslički program upisuje se dijete od navršenih godinu dana, a kao prag za upis uzima se dijete koje do 30. studenog tekuće godine navrši godinu dana.   

Upisi se provode na temelju odluke o upisima koju donosi Gradonačelnik Grada Novske na prijedlog Upravnog vijeća Vrtića."

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 5. i 6. 

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. iza riječi: „svake godine“ dodaju se riječi: „ i traju dva tjedna“.   

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:      

„Zahtjev za upis može se podignuti u uredu pedagoga ili na internetskoj stranici Vrtića.   

 Zahtjev za upis s pripadajućom dokumentacijom predaje se osobno u tajništvo vrtića ili u ured pedagoga.     

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta u primarni program, roditelj obvezno prilaže:

1. presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja)

2. potvrde o zaposlenju roditelja

3. potvrdu MUP-a o prebivalištu djeteta

4. preslik osobne iskaznice roditelja ili potvrda MUP-a o prebivalištu

5. preslik cjepnog kartona djeteta            

6. privola/suglasnost roditelja za objavu podataka

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelj može uz zahtjev predati isprave kojima se dokazuje kriterij za ostvarivanje prednosti navedeni u članku 7.  Pravilnika.

Roditelji koji upisuju dijete u program predškole uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta obavezno prilaže:

1. presliku djetetovog rodnog lista ili izvadak  iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja)

2. presliku cjepnog kartona djeteta.

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„ Za provedbu upisa Upravno vijeće imenuje Komisiju za upis od najmanje tri člana iz reda članova Odgojiteljskog vijeća. Mandat članovima Komisije je jedna godina.   

Komisija provodi upis djece sukladno Pravilniku, a na temelju zaprimljene dokumentacije.    

Po okončanju postupka upisa Komisija sastavlja Izvješće o upisima.    

Na osnovu podnesenog Izvješća Upravno vijeće donosi prijedlog Odluke o upisu u Dječji vrtić za pedagošku godinu. 

Suglasnost za upis daje Gradsko vijeće Grada Novske. Nakon dobivene suglasnosti o upisu Komisija donosi Rješenje o upisu.“

Članak 4.

Iza članka 6. dodaje se članak 6 a. koji glasi:

„ Komisija o svom radu poslije redovitih prijava upisa sastavlja Izvješće koje sadrži slijedeće podatke:  mjesto i datum održavanja sjednice, podatke o prisutnim članovima, podatke o tijeku postupka, podatke o zaprimljenim zahtjevima, podatke o broju slobodnih mjesta, podatke o broju upisane djece, broj djece na listi čekanja.   

Izvješće se dostavlja ravnatelju i Upravnom vijeću vrtića.“

Članak 5. 

Iza članka 6 a. dodaje se članak 6 b. koji glasi:

„ O upisu se donosi Rješenje u skladu sa člankom 4. ovih izmjena i dopuna Pravilnika.   

Roditelji se obavještavaju o rezultatima upisa objavom Rješenja na oglasnoj ploči vrtića i internet stranici vrtića.“

Članak 6. 

Iza članka 6 b. dodaje se članak 6 c. koji glasi:

„ Protiv Rješenja roditelj ima pravo žalbe.   

Žalba se u pisanom obliku podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od dana donošenja Rješenja i objave na internet stranicama vrtića.   

Žalba ne odgađa upis novoupisane djece u program za koji je žalitelj predao Zahtjev za upis.   

Žalba ne odgađa provedu individualnih razgovora s roditeljima.“

Članak 7.

Iza članka 6 c. dodaje se članak 6 d. koji glasi:

„ Upravno vijeće vrtića ispituje  je li žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe. Ako žalba nije dopuštena ili pravodobna ili izjavljena od ovlaštene osobe, odbacuje se rješenjem.   

Postupajući po žalbi Upravno vijeće vrtića može žalbu odbiti, odluku o upisu poništiti u cijelosti ili djelomično ju izmijeniti.   

Upravno vijeće vrtića o žalbi odlučuje rješenjem, a najkasnije u roku od 15 dana od dana predaje žalbe.“

Članak 8.

U članku 8.  u tabeli pod rednim brojem 2. „Djeca zaposlenih roditelja“, u koloni „Mjerila za bodovanje prednosti pri upisu“ umjesto „2 boda“ stavlja se : „ 10 bodova“; u tabeli pod rednim brojem 5. iza riječi „djeca“ dodaje se riječ „zaposlenih“.


Članak 9. 

U članku 16. na kraju stavka briše se točka i stavlja „  zarez “ te se dodaju riječi: „ i preslik cjepnog kartona.¨ 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

„ Roditelji ispisuju dijete iz Dječjeg vrtića pisanim Zahtjevom za ispis ( Ispisnica ).

O ispisu donosi se Rješenje.

Roditelj je dužan predati ispisnicu najkasnije 15 dana prije namjere prekida korištenja usluga Dječjeg vrtića.Ispisnica se predaje u tajništvo vrtića.“

Članak 10.

Iza članka 16. dodaje se članak 16 a. koji glasi:

„ Dječji vrtić ispisuje dijete ako:

1. roditelji ne izvrše obvezu plaćanja usluga Dječjeg vrtića u roku 60 dana od dospijeća obveze,

2. dijete izostane iz Dječjeg vrtića duže od 60 dana, a roditelj nije izostanak opravdao u tom razdoblju,

3. roditelj na drugi način prekrši obveze utvrđene Ugovorom.


KLASA: 601-02/18-20-52

UR.BROJ: 2176-68/18-04-04

Predsjednik Upravnog vijeća:

_________________________

/           Ivica  Vulić             /

Izmjene i dopune Pravilnika objavljene su na oglasnoj ploči vrtića i internetskoj stranici vrtića: www.radost-novska.hr dana 19.12. 2018. godine a stupile su na snagu  17.12. 2018. godine.

Ravnateljica:

_________________________

/ Ljerka Vidaković, prof. /

Dječji vrtić RADOST 

Ivane Brlić Mažuranić 1
44330 Novska

Tel: 044 600 320
Mob: 091 493 6204
Fax: 044 608 138
E-mail: vrtic.radost@optinet.hr

Važni kontakti

RAVNATELJICA
Ljerka Vidaković, prof.
ravnateljica@radost-novska.hr

PEDAGOGINJA
Ivana Zelenika prof.
pedagoginja@radost-novska.hr

ZDRAVSTVENA DJELATNICA
Eleonora Marijan, bacc. ms.
zdravstvena.voditeljica@radost-novska.hr

LOGOPEDINJA
Monika Karlović, mag. log.
logoped@radost-novska.hr

Upisi

Sve informacije i dokumente vezane uz upis u vrtić pronađite ovdje


Programi

Nudimo raznorazne programe našim malenim polaznicima. U ovoj sekciji se možete informirati a našim grupama i dodatnim aktivnostima.

Jelovnik

Vrlo je bitno da se djeca u vrtiću zdravo hrane. Kako izgleda jelovnik možete pogledati ovdje.


Dokumenti

Svi naši spisi na jednom mjestu.

- Izjava o pristupačnosti